banner566
banner401
banner422

T.C. BİLECİK VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.

BİLECİK VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

BİLECİK DEVLET HASTANESİ

BİLECİK DEVLET HASTANESİ KANTİN KİRALAMA İLANI

.

1) İhale konusu iş: Mülkiyeti Hâzineye ait olup, kullanım hakkı T.C Sağlık Bakanlığı'na bağlı Bilecik Devlet Hastanesine olan Poliklinik alanı 147,31 ve Acil alanı 97,86 toplam 245,17 m2 alanın 3 (Üç) yıl süre ile Büfe-Kantin-Kafeterya olarak kiraya verilmesi.

2) İhaIe Usulü: Söz konusu kantin ihalesi 08/09/1993 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulüyle yapılacaktır.

3) Kantin-Kafeterya ve Büfe Kiralama İhalesi:

a. İhalenin Yapılacağı Tarih/Saat : Bilecik Devlet Hastanesi -21.05.2020 14:00

b. Kira Tespit Komisyonunca kantin için belirlenen;

   * 3 Yıllık Muhammen Bedel : 1.260.000,00

   * Geçici Teminat Bedeli(%20) : 252.000,00

c. Kantin Alanı : Poliklinik alanı 147,31 ve Acil alanı 97.86

d. Tekliflerin Sunulacağı Yer : Bilecik Devlet Hastanesi -Satın alma Birimi

e. İhalelerin Yapılacağı Yer : Bilecik Devlet Hastanesi-Toplantı Salonu

4) İhaleye katılabilmek için gereken belgeler:

a) İstekliler ilanda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Bilecik Devlet Hastanesi Satınalma Birimine ihale evrak dosyasını teslim edecekler veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri evraklarını iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderebileceklerdir. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde ihale dosyasının, içinde teklif mektubunu da sunacaktır. Bu durumda posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez. Satınalma Birimi dışında bir birime dosya teslimi olmayacaktır. Belirtilen saatten sonra ihale dosyası teslim alınmayacaktır.

b) Geçici Teminat; Kantin için tahmini bedelin en az % 20'u oranında 252.000 TL. Bilecik Devlet Hastanesi Türkiye Halk Bankası Bilecik şubesindeki: TR:40 0001 2009 3640 0005 0000 51 IBAN NOLU HESABINA yatırılarak yatırılan makbuz/dekont veya 2886 sayılı Kanunun 26'ıncı ve 27'inci maddelerine göre düzenlenmiş süresiz geçici teminat mektubu. (Teminat mektubu üzerinde İdarenin adı, İşin adı, Mektup sahibi firma/kişi adı, ihalenin tabi olduğu yasa ve süresiz olduğu ibareleri ve beraberinde Banka Teyit yazısı mutlaka bulunmalıdır.) "Kanun, kararname, tüzük ve yönetmeliklere aykırı olarak düzenlenmiş banka teminat mektupları kabul edilemez."

c) Müdürlüğümüz ve bağlı Sağlık Tesislerinin taşınmazlarının kiralanması veya kullanılması nedeniyle oluşmuş, vadesi geçmiş kira borcunun bulunanlar ihaleye katılamaz.

d) Dokümanın Alındığına Dair Makbuz. İhaleye iştirak eden kira şartnamesi genel ve özel hükümlere ait tüm maddelerini önceden okumuş ve kabullenmiş sayılır. İstekliler kira şartnamesinin ve doküman makbuzunun birer nüshasını, ilgili alanı imzalayarak ihale dosyasına ekleyecektir.

e) Yer Gördü Belgesi. İhaleye katılan her istekli, kiralanacak taşınmazı yerinde gördüğüne ve özelliklerini

öğrendiğine dair Hastane İdaresince düzenlenecek belgeyi imzalı şekilde ihale dosyasına ekleyecektir.

h) Gerçek kişi olması halinde Nüfus Cüzdanı Sureti ve Fotokopisi, tüzel kişi olması halinde ise Vergi Kimlik Numarasını Gösterir Belge.

i) Tebligat için son 3 (üç) ay içerisinde alınmış İkametgâh Belgesi (Nüfus Müdürlüğü veya Muhtarlıktan alınacak) E Devlet üzerinden alınan belge de kabul edilecektir.

j) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya İlgili Meslek Odası Belgesi;

  1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

   2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

k) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

   1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

  2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması' halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişilik yöneticilerinin noter tasdikli veya “aslı idarece görüşmüştür kaşeli” imza sirküleri.

1) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı veya “aslı idarece görüşmüştür kaşeli” Vekaletname ile Vekilin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi.

m) Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküleri Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi. Dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti. Temsil durumunda; Noter tasdikli veya “aslı idarece görüşmüştür kaşeli” vekâletname ve vekâlet edene ait İmza Beyannamesi,

n) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmadığına [Özel Hukuk Tüzel Kişilerde tüm ortaklar dahil (halka açık kısmı hariç)] dair savcılıktan son altı ay içinde alınmış Adli Sicil Kayıt Örneği, e-devlet üzerinden yapılan sorgulama belgesi de kabul edilecektir.

o) Gerçek kişilerden; belirtilen iş kollarına ilişkin resmi kurumlardan alınmış Ustalık Belgesi veya Diploması. Bu belge olmadığı durumda aynı iş kollarından birine ait İş yeri Açma Belgesi.

p) Özel hukuk tüzel kişilerinin kiralama konusu işin faaliyetleri arasında yer aldığına dair ana sözleşmesinin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi veya ilgili evrak.

q) Ticaret/Sanayi ve / veya İlgili Meslek Odasından ya da Kantinciler Odasından ihalenin ilk ilan tarihinden sonra alınmış Mesleki Faaliyetten Men Olmadığını veya Mesleki Faaliyetinin Devam Ettiğini Gösteren Belge,

r) İlk ilan tarihi itibarı ile Vergi Dairesine Borcunun Bulunmadığına Dair Belge. (İlk ilan tarihi ile ihale günü arasındaki ilk ilan ve ihale günü dahil olmak üzere herhangi bir gün, Vergi daireleri veya Resmi İnternet Sitesinden alınabilir.

s) İlk ilan tarihi itibarı ile SGK Borcunun Bulunmadığına Dair Belge. (İlk ilan tarihi ile ihale günü arasındaki ilk ilan ve ihale günü dahil olmak üzere herhangi bir gün, SGK veya Resmi İnternet Sitesinden alınabilir.

t) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 6. maddesinde belirtilenler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

u) İhaleye katılacak isteklilerin kamu ihalelerinden yasaklı olup olmadığı sorgulanacaktır. Yasaklı olan isteklinin şartları tam bile olsa ihale dışı bırakılacaktır.

v) Ortak girişim olarak ihaleye teklif verilemez.

w) İhale konusu kira bedeli üzerinden alınacak vergi, resim, harç vb. ihaleyi kazanacak yüklenici tarafından ödenecektir.

x) İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TL karşılığı, şartname bedeli Bilecik Devlet Hastanesi Hizmet Binası veznesine veya Bilecik Devlet Hastanesi Halk Bankası Bilecik Şubesi İBAN: TR:40 0001 2009 3640 0005 0000 51 No'lu hesabına yatırılarak Satın Alma Biriminden satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların, ihale dokümanını satın alması zorunludur.

y) İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.                 (B- 90)

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner524

banner92

banner503

banner520

banner620

banner644

banner390

banner510