banner716
banner401
banner422

Habere esas muhatap AK Partililerden ses çıkmazken, CHP’li eski Belediye Meclis üyesinden açıklama geldi

Bilecik Belediyesi eski Başkanı Selim Yağcı ve 2 dönem seçilmiş 40 Meclis üyesi hakkında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişi tarafından İmar ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne aykırılık gerekçesi ile açılan soruşturmaya yönelik Belediye Meclisi eski üyesi Seyfi Özgen’den açıklama geldi.

Haberimize sayıca üstün olan ve alınan kararlarda esas muhatap olan dönemin Belediye Başkanı Selim Yağcı ile AKP’li Meclis üyelerinden herhangi bir açıklama gelmezken, CHP Meclis eski üyesi Seyfi Özgen’in böyle bir savunmaya geçmesi şaşkınlık yarattı.

Özgen, gazetemize gönderdiği açıklamasında, “son günlerde Bilecik’teki siyasi çekişmenin Bilecik siyasetini kirlettiğini, gönüllülük esasıyla Belediye Meclisi’nde görev yapan kişilerinde bu kirliliğe alet edilmek istendiğini üzülerek görüyorum. Beş yıl onurlu bir şekilde Belediye Meclis üyesi olarak görev yaptım. Görev yaptığım süre içinde, ‘kendine rant yaratıyor’ demesinler diye ticaret bile yapmadım. Belediye Meclis üyesi olarak ne yurt içinde, ne de yurt dışında bir geziye Belediye’nin imkanlarını kullanarak katılmadım. Doğup büyüdüğüm ve ticaret yaptığım şehrin vizyonuna ve çocuklarımızın yaşayacağı Bilecik için katkı sunmaya çalıştım.

Gazetenizde yayımlanan bir haber neticesinde ismimin geçmesi nedeniyle bu açıklamayı yapmak durumunda kaldım. İmarla ilgili konular İmar Komisyonlarındaki arkadaşlarımızın oy birliği ile aldıkları kararlar Meclislerden oy birliği ile geçmiştir. Konuya bahis olan Bilecik (Merkez) ilave ve revizyon imar plan notlarında imara aykırı işlem yaptığımız gibi bir durum oluşmuştur. Yapılan işlemlerde herhangi bir kamu zararı oluşmamış, kamu yararına uygun olarak gerek idarenin, gerekse de vatandaşların lehine hareket edilmiştir.

Yazınızda geçen konular aşağıda belirtilen maddelerde belirtilen başlıklar halinde uygulanmıştır.

“İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

MÜLKİYE MÜFETTİŞLİĞİNE

MÜLKİYE MÜFETTİŞİ’NE SUNULU İFADEMDİR

İlgi : 12.02.2020 tarih ve 107/(11-7)292.B-42 sayılı ifade istemli yazınız.

İlgi yazınız ile; İçişleri Bakanlık Makamının 13.01.2020 tarih ve (11-7)34 sayılı oluru ve Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığının 14.01.2020 tarih ve (11-7)292 sayılı görev emri

gereğince Müfettişliğinizce yürütülen Ön İnceleme konusuyla ilgili olarak;

Bilecik Belediye Meclis Üyesi olarak kabul oyu kullandığım İmar Planı değişikliğine ilişkin (5) adet Meclis Kararının, yukarıda Bilirkişi Raporunda da tespit edildiği üzere Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve Bilecik Merkez Revizyon ve İlave İmar Plan Notları'na aykırı olduğu iddiasına ilişkin olarak yazılı ifademi CD ortamındaki bir örneği ile birlikte, 5271 sayılı CMK'nun 147. maddesinde belirtilen hak ve yükümlülükler ile bir avukatın hukuki yardımından yararlanabileceğim hususu da göz önünde bu yazının tarafıma tebliğinden itibaren en geç 10 gün içinde Müfettişliğinizin aşağıda belirtilen adresine göndermemi, aksi halde ifade vermemiş sayılacağımın bilinmesini rica edilmektedir.

Meclis üyesi olduğum dönemde kabul oyu kullanmış olduğum hususlar;

“1- “İsmetpaşa Mahallesi 299 ada 368 ve 369 nolu parsellerde yapılan imar planı değişikliğine ilişkin iddia edilen hususlar incelendiğinde;

Bilecik (Merkez) İlave ve Revizyon İmar Plan Notları;

4. “Özel Hükümler

4.1 Konut Alanları

4.1.1 Meskûn Konut Alanları:

En Az %30 U Yapılaşmış Meskûn Yapı Adalarında, Bir Veya Birden Çok Yapı Adasının

Bütünleştirilerek Tek Ada Tek Parsel Olarak Düzenlenmesi Durumunda, Plan Tadilatı

Yapılarak Bilecik Belediye Meclisi’nin Onayı İle, İmar Adasında Bilecik Belediyesi’nin

Belirleyeceği %20 Lik Bir Alanın Terki (Öncelikle Park, Çocuk Bahçesi, Yol, İhtiyaç Halinde

Sosyal Donatı) Yapıldıktan Sonra Kalan Alana Yollardan Ve Terk Edilen Alanlardan 5

Metre Çekmek Kaydı İle En Az %30, En Fazla %40 Taban Alanına Sahip, İmar Adasının

Kaks Değerinin %10 Fazlasıyla Uygulama Yapılabilir.

Bu Amaçla Ayrılan Alan Plan Tadilatı Yolu İle Kamu Kullanımı Dışında Başka Bir

Kullanıma Dönüştürülemez. Bu Hüküm Daha Önceden Uygulama Görmüş Emsalli Yapı

Adaları İçin Uygulanmaz.

4.1.2 Gelişme Konut Alanları

Gelişme Konut Alanlarında Minimum İfraz Büyüklüğü: 600 M2’dir.

2

3.16-T Maddesinde Belirtildiği Şekilde 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesinin

Uygulanması Zorunludur. 18. Madde Uygulaması Yapılmadan İnşaat Ruhsatı Verilemez.

Gelişme Konut Alanlarında Hiçbir Yapılaşmanın Olmadığı Yapı Adalarında Tek Ada

Tek Parsel Şeklinde Yapılaşmaya Gidilmesi Durumunda, Plan Tadilatı Yapılarak Bilecik

Belediye Meclisi’nin Onayı İle İmar Adasında Bilecik Belediyesi’nin Belirleyeceği %20 Lik

Bir Alanın Terki (Öncelikle Park, Çocuk Bahçesi, Yol, İhtiyaç Halinde Sosyal Donatı)

Yapıldıktan Sonra Kalan Alana Yollardan Ve Terk Edilen Alanlardan 10 Metre Çekmek

Kaydı İle En Az %20, En Fazla %30 Taban Alanına Sahip, İmar Adasının Kaks Değerinin

%20 Fazlasıyla Uygulama Yapılabilir.

Bu Amaçla Ayrılan Alan Plan Tadilatı Yolu İle Kamu Kullanımı Dışında Başka Bir

Kullanıma Dönüştürülemez.” Denilmektedir.

Her iki plan notundan da anlaşılacağı üzere kamunun eline geçmesi gereken alanlar %20

olarak belirlenmiştir. Talep halinde; gelişme konut alanında yer alan bir yapı adasına Plan

Notlarından 4.1.1 hükmü uygulanabilir. Çünkü; gelişme konut alanında emsal değerinde %20

fazlası ile uygulama yapılabilme imkanı varken bu emsal artışının yarısının talep edilmesi,

yoğunluk düşürücü bir unsur olduğundan yapılmasında sakınca görülmemiştir. Ancak meskun

konut alanında Plan Notlarından 4.1.2 maddesi uygulanamaz. Çünkü bu madde yapı emsal

alanında %20 lik bir artış getirmektedir.

Yapılan plan değişikliğinde kamunun eline geçecek olan %20’lik kısım terk alınmış

ve emsal artışı vatandaşların talebi ile %10’da bırakılmıştır. Taşınmaz üzerinde

gerçekleştirilecek proje için yeterli emsal alanı oluşması sebebiyle %10 artırım talebi yapılmış

ve bu talep Belediye Meclisimizce uygun görülmüştür. Dolayısıyla kamu zararı oluşturmayan

ve talep sahibinin %20 emsal artışı hakkı bulunurken %10 emsal artışı talep etmesi ve onay

almasının Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne aykırılık oluşturacak durumu söz konusu

değildir. Zaten yapı sahibin kurumumuza yapmış olduğu başvuruda %20 lik emsal artış hakkı

bulunmasına rağmen kazanılmış haktan ferağ edilmesinin kamu zararı oluşturması mümkün

değildir.

Söz konusu alan; İnceleme ve tahlil kısmında belirtildiği gibi olmayıp, mevcutta E=2.40

ve Hmax=18.50 yapılaşma koşullarına sahip durumdayken %20 terk işlemi uygulanarak

E=2.64, Yençok=Serbest olarak değişiklik talebi onaylanmıştır. Bu da emsal artış oranının

%10 olduğunu göstermektedir.

Söz konusu alan mevcutta emsalli yapı alanı olmasına karşın, değişikliğin onaylandığı

tarihten önce inşaat ruhsatı alınmamış ve bu nedenle herhangi bir inşaai faaliyette

bulunulmamıştır. Dolayısıyla değişiklik onayı ile mevcutta uygulama görmüş yani bina

yapılmış bir durum söz konusu değildir. Bu nedenle de alınan kararda; ilave kat ruhsatına

konu olacak bir durum söz konusu olmadığından, Bilecik Belediye Meclisi’nce düzenlenen

plan notlarına ve ilgili mevzuata aykırılık söz konusu değildir.

Yapılan imar plan değişikliği; 01.10.2013 tarihinde onaylamış olup, Mekansal Planlar

Yapım Yönetmeliği 14.06.2014 tarih ve 29030 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Her

ne kadar ilgi yazınızda tarafımın Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine aykırı hareket

ettğim belirtilmiş ise de ilgili yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih 14.06.2014 olup tarafımın

katılmış olduğu meclis oylmasının tarihi ise 01.10.2013 ‘tür. Kanunların geriye yürümemesi

3

kuralı ve ilkesi çerçevesinde meclis oylamasından sonra yürürlüğe girmiş olan yönetmelik

hükümlerine göre bir değerlendirmeye gidilmesi hukuka aykırılık teşkil etmektedir.

Sonuç olarak yapılan plan değişikliği ile kamu menfaati sağlanmış olup, kamu zararı

oluşturabilecek herhangi bir durum söz konusu değildir.

2- Pelitözii Köyü 107 ada 1 ve 170 ada 2 nolu parsellerde yapılan imar planı

değişikliğine ilişkin iddia edilen hususlar incelendiğinde;

Plan değişikliği kapsamında kaldırılan Park Alanına karşılık; plan bütünlüğünün ve

devamlılığının sağlanması amacıyla Park ve Yol olmak üzere eşdeğer alan bırakılmıştır. Sonuç

olarak kaldırılmış olan park alanı nispetinde imar yolu ve park alanı yine idarenin uhdesinde

kalmış ve herhangi bir kamu zararının oluşmasının önüne geçilerek yürürlükteki mevzuat

hükümlerine uygun olarak hareket edilmiştir. Tarafımca eşdeğer bir alan bırakılmış olduğunun

tespit edilmiş olması sebebi ile bu konuda kabul yönünde oy verilmiştir. Burada yapılan işlemda

kamu menfaati gözetilmiş olup park alanı ile birlikte imar yolu da genişletilerek yeni meydana

getirilen yol halihazırda kamu kullanımına bırakılmıştır. Buna rağmen sayın Müfettişliğinizce

söz konusu alanın tamamının park alanı olması gerektiği düşünülecek olursa söz konusu imar

yolu iptal edilerek tekrar park alanına bırakılması da her zaman mümkündür.

Sonuç olarak yapılan plan değişikliği ile kamu menfaati sağlanmış olup, kamu zararı

oluşturabilecek herhangi bir durum söz konusu değildir.

3-Pelitözii Köyü 186 ada 1 nolıı parselde yapılan imar planı değişikliğine ilişkin

iddia edilen hususlar incelendiğinde;

Her ne kadar Bilecik Belediye Meclisi tarafından, 06.11.2012 tarih ve 50 sayılı karar ile

onaylanan plan hükmü kapsamında yapı yaklaşma mesafesi 10 metre olarak belirlenmiş ise de

söz konusu kararın fiilen uygulanabilmesinin imkanı hiçbir zaman mevcut olamamıştır. Şöyle

ki ; ilgili meclis kararına istinaden yapı yaklaşma mesafesinin 10 metre olarak uygulanması

halinde inşa edilecek yapıların hem dış görünümü ve hem de fiilen kullanımı son derece

elverişsiz bir hale gelecektir. Bu kurala göre inşa edilecek yapılarda estetiksel açıdan çirkin bir

görünüm hasıl olacak ve mecburen uzun, dar kenarlı ve yüksek yapılar ortaya çıkacaktır. Söz

konusu durum hem şehrimizin görüntüsünü etkileyecek ve hem de yapıyı kullanan

vatandaşlarımızın aleyhine olumsuz bir durum teşkil edecektir. Kaldı ki ; yapı yaklaşma

mesafesinin 10 metre ya da 5 metre olmasının kamu açısından bir sıkıntı doğurmayacağı,

belirlenmiş olan bu mesafelerin, yapının yola ya da dış sınıra ilişkin olarak düzenlenmiş olduğu

da açıkça ortadır. Tam aksine yapı yaklaşma mesafesini 5 metre olarak uygulamak yukarıda

bahsetmiş olduğumuz üzere kamu yararına uygun bir uygulamadır. İnşa edilecek yapılar için

katı bir şekilde 10 metre kuralını uygulamak yapıların görüntüsü ve işlevselliği yanında

depreme dayanaklı yapı formlarının ortaya çıkmasına da engel olacaktır. (Bilecik Merkez 1.

Derece deprem bölgesinde yer almaktadır) Dolayısıyla plan hükümleri kapsamında yapılan tüm

plan değişikliklerinde istinasız her plan için yapı yaklaşma mesafesi 5 metre olarak

uygulanmıştır. Mevcut meclis kararının uygulamada doğurduğu sıkıntılar tespit edilmiş olduğu

için de 07.02.2017 tarih ve 14 sayılı Belediye Meclisi kararı ile;

4

“Ayrık Nizam Ve Blok Nizam Yapı Adalarında Tek Ada Tek Parsel Şeklinde Yapılaşmaya

Gidilmesi Durumunda, Plan Tadilatı Yapılarak Bilecik Belediye Meclisi’nin Onayı İle İmar

Adasında Bilecik Belediyesi’nin Belirleyeceği %30 Luk Bir Alanın Terki (Öncelikle Park,

Çocuk Bahçesi, Yol, Sosyal Donatı, B.H.A. V.B.) Yapıldıktan Sonra Kalan Alana Yollardan 5'er

Metre, Yol Harici Terk Edilen Alanlardan 3'er Metre Çekmek Kaydı İle; Kalan İmar

Adasının En Az %30, En Fazla %50 Taban Alanına Sahip, İmar Adasının K.A.K.S. Değerinin

%20 Fazlasıyla Ve Her Bağımsız Bölüm İçin Bir Adet Otopark Alanın Yapı Adası İçerisinde

Çözülmesi Koşuluyla Uygulama Yapılabilir. Plan Tadilatında Belirtilen Cephe Hattından Kot

Verilir. Ancak Hiç Bir Şartta Kot Alınan Noktadan İtibaren Kat Adedi On Bir (11) Katı

Geçemez.” şeklinde yeniden düzenlenerek karara bağlanmıştır.

Dolayısıyla yapılan işlemde herhangi bir kamu zararı oluşmamış aksine kamu yararına

uygun olarak gerek idarenin ve gerekse de vatandaşların lehine hareket edilmiştir. Yukarıda

belirtmiş olduğum üzere yapı yaklaşma mesafesinin 10 metre veya 5 metre olması sadece bina

formlarını belirleyen bir kriterdir. Kamu yararına uygun olarak tesis edilen bu işlem hakkında

yukarıda belirtmiş olduğum sebeplerle kabul oyu verilmiştir.

Yapılan işlem plan notlarının uygulanabilirliği kapsamı ile ilgili olup Mekansal Planlar

Yapım Yönetmeliği’ne aykırılık söz konusu değildir.

Sonuç olarak yapılan plan değişikliği ile kamu menfaati sağlanmış olup, kamu zararı

oluşturabilecek herhangi bir durum söz konusu değildir.

4- İstiklal Mahallesi 283 ada l15, 116, 117,118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 nolu

Parsellerde yapılan imar planı değişikliğine ilişkin iddia edilen hususlar incelendiğinde;

Her ne kadar Bilecik Belediye Meclisi tarafından, 06.11.2012 tarih ve 50 sayılı karar ile

onaylanan plan hükmü kapsamında yapı yaklaşma mesafesi 10 metre olarak belirlenmiş ise de

söz konusu kararın uygulanabilmesinin fiilen uygulanması imkanı hiçbir zaman mevcut

olamamıştır. Şöyle ki ; ilgili meclis kararına istinaden yapı yaklaşma mesafesinin 10 metre

olarak uygulanması halinde inşa edilecek yapıların hem dış görünümü ve hem de fiilen

kullanımı son dereece elverişsiz bir hale gelecektir. Bu kurala göre inşa edilecek yapılarda

estetiksel açıdan çirkin bir görünüm hasıl olacak ve mecburen uzun, dar kenarlı ve yüksek

yapıların ortaya çıkacaktır. Söz konusu durum hem şehrimizin görüntüsünü etkileyecek ve hem

de yapıyı kullanan vatandaşlarımızın aleyhine bir durum teşkil edecektir. Kaldı ki ; yapı

yaklaşma mesafesinin 10 metre ya da 5 metre olmasının kamu açısından bir sıkıntı

doğurmayacağı, belirlenmiş olan bu mesafelerin, yapının yola ya da dış sınıra ilişkin olarak

düzenlenmiş olduğu da açıkça ortadır. Tam aksine yapı yaklaşma mesafesini 5 metre olarak

uygulamak yukarıda bahsetmiş olduğumuz üzere kamu yararına uygun bir uygulamadır. İnşa

edilecek yapılar için katı bir şekilde 10 metre kuralını uygulamak yapıların görüntüsü ve

işlevselliği yanında depreme dayanaklı yapı formlarının ortaya çıkmasına da engel olacaktır.

(Bilecik Merkez 1. Derece deprem bölgesinde yer almaktadır) Dolayısıyla plan hükümleri

kapsamında yapılan tüm plan değişikliklerinde istinasız her plan için yapı yaklaşma mesafesi 5

metre olarak uygulanmıştır. Mevcut meclis kararının uygulamada doğurduğu sıkıntılar tespit

edilmiş için de 07.02.2017 tarih ve 14 sayılı Belediye Meclisi kararı ile;

5

“Ayrık Nizam Ve Blok Nizam Yapı Adalarında Tek Ada Tek Parsel Şeklinde Yapılaşmaya

Gidilmesi Durumunda, Plan Tadilatı Yapılarak Bilecik Belediye Meclisi’nin Onayı İle İmar

Adasında Bilecik Belediyesi’nin Belirleyeceği %30 Luk Bir Alanın Terki (Öncelikle Park,

Çocuk Bahçesi, Yol, Sosyal Donatı, B.H.A. V.B.) Yapıldıktan Sonra Kalan Alana Yollardan 5'er

Metre, Yol Harici Terk Edilen Alanlardan 3'er Metre Çekmek Kaydı İle; Kalan İmar

Adasının En Az %30, En Fazla %50 Taban Alanına Sahip, İmar Adasının K.A.K.S. Değerinin

%20 Fazlasıyla Ve Her Bağımsız Bölüm İçin Bir Adet Otopark Alanın Yapı Adası İçerisinde

Çözülmesi Koşuluyla Uygulama Yapılabilir. Plan Tadilatında Belirtilen Cephe Hattından Kot

Verilir. Ancak Hiç Bir Şartta Kot Alınan Noktadan İtibaren Kat Adedi On Bir (11) Katı

Geçemez.” Şeklinde yeniden düzenlenerek karara bağlanmıştır.

Dolayısıyla yapılan işlemde herhangi bir kamu zararı oluşmamış aksine kamu yararına

uygun olarak gerek idarenin ve gerekse de vatandaşların lehine hareket edilmiştir. Yukarıda

belirtmiş olduğum üzere yapı yaklaşma mesafesinin 10 metre veya 5 metre olması sadece bina

formlarını belirleyen bir kriterdir. Kamu yararına uygun olarak tesis edilen bu işlem hakkında

yukarıda belirtmiş olduğum sebeplerle kabul oyu verilmiştir.

Yapılan işlem plan notlarının uygulanabilirliği kapsamı ile ilgili olup Mekansal Planlar

Yapım Yönetmeliği’ne aykırılık söz konusu değildir. Bilindiği üzere “ilgili idarelerin imar

yönetmelikleri uygulama imar planında aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde uygulanır”

denilmekle imar planlarına öncelik tanınmıştır.

Plan değişikliğine konu alanda bulunan parseller; 3194 sayılı İmar Kanunu 18. Maddesi

sonucu oluşan parsellerdir. Dolayısıyla; değişiklikten önce parseller kadastro parselleri

durumunda olmayıp imar parseli durumundadır. Plan açıklama raporuna sehven yazılan

“kadastro parselleri” ibaresi plan müellifince düzeltilebilir bir husustur.

Sonuç olarak yapılan plan değişikliği ile kamu menfaati sağlanmış olup, kamu zararı

oluşturabilecek herhangi bir durum söz konusu değildir.

5- Beşiktaş Mahallesi (Selöz Köyü) 135 ada 4 nolu Parselde yapılan imar planı

değişikliğine ilişkin iddia edilen hususlar incelendiğinde;

Yapılan değişikliğinde; imar adalarının ortasında kalmış olan Park Alanı, 15 metrelik

yol cephesine alınarak, üzerinde Belediye su deposunun bulunduğu alan ile birleştirilmiş ve

henüz terk işlemi yapılmamış olan otopark alanı ile birlikte değerlendirilerek bölgesel nitelikte

Park Alanı elde edilmiştir.

Değişiklik öncesinde Ayrık Nizam 2 kat yapılaşma hakkına sahip olan imar adaları

birleştirilmiş ve yoğunluk artışı yapılmadan yine Ayrık Nizam 2 kat olacak şekilde bütüncül

tek yapı adası elde edilmiştir. Kaldırılan otopark alanı özel mülkiyete konu edilmemiş yine

kamu uhdesinde kalarak Park Alanı ile birleştirilmiştir. Dolayısıyla Mekansal Planlar Yapım

Yönetmeliğine aykırı işlem yapılmamıştır.

Buna rağmen sayın Müfettişliğinizce söz konusu alanın park, otopark ve teknik altyapı

alanı olması gerektiği düşünülecek olursa söz konusu park alanı iptal edilerek tekrar park,

otopark ve teknik altyapı alanına bırakılabilir.

Sonuç olarak yapılan plan değişikliği ile kamu menfaati sağlanmış olup, kamu zararı

oluşturabilecek herhangi bir durum söz konusu değildir.

6

Ayrıca yapılan plan değişikliklerde; Bilecik Belediyesi İmar ve Şehircilik

Müdürlüğü’nün uygun görüşü alınarak onay kararları alınmış ve plan değişiklikleri meclise

gelmeden önce imar komisyonu tarafından da belirtmiş olduğumuz hususlar yönünden

ggincelenmiş ve akabinde uygun görülmekle meclise sunulmuştur. 21.02.2020

Arz ederim.”

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Vatandaş 1 yıl önce

E sonuç sonuç ne onu bilelim sende el kaldırıp indirdikçe mecliste ne yaptın

banner524

banner92

banner714

banner679

banner620

banner390

banner510

banner503