banner566
banner401
banner422

GÖLPARK PROTOKOLÜ MECLİSTEN GEÇTİ


Pelitözü Gölpark’ın İl Özel İdaresinden Bilecik Belediyesine tahsisi protokolü, İl Genel Meclisinde görüşülerek oyçokluğuyla kabul edildi. Protokole göre, Gölet girişine yapılan beyaz bina İl Özel İdaresinde kalacak, yapılacak tüm altyapı ve üstyapı yükümlülükleri Belediyeye geçecek. Gölpark’ın tüm enerji, su, temizlik ve güvenlik masrafları Belediyeye tarafından karşılanacak ve gelirler de Belediyeye kalacak. Bu güne kadar İl Özel İdaresi ile BEBKA işbirliğinde yürütülen projeler Bilecik Belediyesi tarafından yürütülmeye devam edecek.

Hazırlanan protokole ilişkin açıklama yapan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halis Nalbant; “Belediye Meclisinde burayı devir alma kararı alındı. Bizim devir kararında ileri sürdüğümüz ne kadar şart varsa bu şartlara uygun, 2 sayfalık bir protokol metni hazırladık. Bu protokole göre imza yetkisi ve devrinin de özel İdare Kanunundaki 64’üncü maddedeki “ortak hizmet projeleri” kapsamına alınmasını talep ederek, protokolün onayını istiyoruz. Belediyeyle görüştük, konular üzerinde mutabık kalındı. Son halini meclise getiriyoruz ve imza yetkisi istiyoruz. Mülkiyet hakkı bizde kalıyor. BEBKA desteğiyle yapılan beyaz bina bizde kalıyor. Yapılacak tüm altyapı ve üstyapı yükümlülükleri Belediyeye geçiyor. Buradaki tüm enerji masrafları, su masrafları, temizlik masrafları, güvenlik masrafları Belediyeye geçiyor ama gelirler de onlara kalıyor. Bir şart daha koyduk, BEBKA ile yürüttüğümüz projeleri Belediye yürütmeye devam edecek. Bu konuyla ilgili Kalkınma Ajansı’ndan da onayımızı aldık. Biz aslında BEBKA projelerimizi tamamladık. Ama burada turizm amaçlı tanıtım yapacaktık, o devam edecek. “Sosyal hayata katkı” demiştik, yaşlılara ve dezavantajlı gruplara özürlülere yönelik elektrikli tekerlekli sandalye ve araçlar dağıttık. Karavan turizmi için halen devam eden yemek pişirme, banyo yerleri yapıyoruz. Bunların tamamını bitirdikten sonra devamını Belediye sağlayacak” ifadeleri kullandı.

Mülkiyeti Bilecik İl Özel İdaresine ait olan Pelitözü Göleti’nin etrafında piknik ve mesire amaçlı olarak yaptırılan tesislerin ve taşınmazların piknik ve mesire amaçlı işletme hakkının Bilecik Belediyesine tahsisen devir edilmesi için hazırlanan protokolün tam metni şöyle:

PELİTÖZÜ GÖLPARK MESİRE ALANININ TAHSİS PROTOKOLÜ

1-         AMAÇ           : Mülkiyeti Bilecik İl Özel İdaresine ait taşınmazlar ile Orman ve Hâzineye ait olmakla birlikte Bilecik İl Özel İdaresine Gölet Yapımı için tahsis edilen Pelitözü Sulama Göletinin etrafında piknik ve mesire amaçlı olarak BEBKA (Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı) kaynakları da kullanılarak Bilecik İl Özel İdaresince yaptırılan tesislerin ve taşınmazların piknik ve mesire amaçlı işletme hakkının Bilecik Belediyesine tahsisen devir edilmesidir.

2-         TARAFLAR  : İş bu protokolün tarafları Bilecik il özel idaresi ve Bilecik Belediyesidir.

3-         HUKUKİ       DAYANAK : 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10. ve 64. Maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. ve 75. maddeleri ile Bilecik İl Genel Meclisinin 27/11/2014 gün ve 2014/217 sayılı kararı ve yine Bilecik Belediye Meclisinin 02/12/2014 gün ve 97 sayılı kararı.

4-         HAK   VE YÜKÜMLÜLÜKLER :

a) Bilecik İl Özel İdaresinin Hak ve Yükümlülükleri

1.         Pelitözü Gölpark olarak adlandırılan Pelitözü Sulama Göleti etrafındaki mesire ve piknik amaçlı kullanılabilecek kendisine ait veya tahsisli taşınmazların aşağıdaki maddelerde belirtilen istisnalar hariç Bilecik Belediyesine tahsisen devir edilmiştir.

2.         İşletme hakkı devredilecek alandaki İl Özel İdaresince yapılan güvenlik hizmeti, temizlik hizmeti, içme ve kullanma suyu, kanalizasyon, alt ve üst yapı hizmeti, çevre aydınlatma ve enerji sağlama hizmeti ile bundan sonra yapımına ihtiyaç duyulacak her türlü hizmetin uygulanması ve sağlanması yükümlülüğü Bilecik Belediyesine devredilmiştir.

3.         Halen İl Özel İdaresi ile Kira Kontratı devam eden, Yel Değirmeni ve Yüzen Ada, Kuzey Yaka Kafeterya, Kıl Çadır, Güney Yaka Kafeterya ile Güney Yaka Tuvalet ve Büfeden oluşan Kira Sözleşmelerinin devir tarihinden sonraki tüm hak ve vecibeleri ile birlikte Bilecik Belediyesine devir edilmiştir.

4.         BEBKA (Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı) ile Sosyal Hayata Katılım ve Mekânsal Gelişim Projesi kapsamında yapımı devam eden hizmetlerin yapım süreci sözleşmesine göre Bilecik İl Özel İdaresince tamamlandıktan sonra Bilecik Belediyesine devredilecektir.

5.         Devre konu alanda yine BEBKA (Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı) ve Bilecik İl Özel İdaresi kaynakları ile yapılan 10 ve 12 parsel nolu taşınmazlar üzerinde mevcut Gölpark Turizm ve Tanıtım Merkezi ile eklentilerinin işletme hakkı Bilecik İl Özel İdaresinde olup devredilmeyecektir.

6.         Sulama amaçlı yapılan göletin sulama hak ve yükümlülüğü bakım, onarım, altyapı ve üstyapı hizmetleri ile 2. OSB’ne sağlanan su kullandırma hakkı yükümlülükleri Bilecik İl Özel İdaresine ait olup bu çerçevede yapılacak bakım, onarım, altyapı ve üstyapı çalışmaları Belediye dışındaki ilgili kurumlarca yapılacak, devredilmeyecektir.

7.         Gölpark mesire alanında bulunan Bilecik İl Özel İdaresine ait taşınmazların mülkiyet hakkı devir kapsamı dışındadır.

1.         Gölpark mesire alanı olarak adlandırılan alandaki İl Özel İdaresine ait ve tahsisli taşınmazların piknik ve mesire amaçlı işletme kullanım hakkı tahsisen devir alınmıştır.

2.         Belediyeye tahsis edilen Gölpark mesire alanındaki yerlerin temizlik, güvenlik, çevre düzenlemesi, hizmetlerini Bilecik Belediyesince gerçekleştirilecektir.

3.         Bilecik İl Özel İdaresinin mülkiyetinde olan ve Bilecik Belediyesine piknik ve mesire alanı olarak işletme hakkı tahsis edilen taşınmazlar üzerine kalıcı yapı ihtiyacı olduğunda protokolün taraflarınca karşılıklı görüşülerek çözülecektir.

4.         Elektrik enerjisi sağlama ve aydınlatma hizmetleri yükümlülüğü de Bilecik Belediyesine devredilmiştir Bilecik İl Özel İdaresi adına olan İçme ve kullanma suyu pompası elektrik aboneliği ile Gölpark genel aydınlatma ana dağıtım sayaç aboneliği Bilecik Belediyesince OEDAŞ’tan devir alınacaktır. Protokol imza tarihinden sonra doğacak elektrik tüketim faturaları Bilecik Belediyesine aittir.

5.         Bilecik İl Özel İdaresine ait tesislere enerji ihtiyacı doğduğunda diğer işletmelere Bilecik Belediyesince yapılan hizmetler Bilecik İl Özel İdaresi tesislerine de sağlanacaktır.

6.         Bilecik Belediyesine devredilen işletmelerin kira kontratından doğan hakları kira kontratı süresince korunacak ve Bilecik İl Özel İdaresince sağlanan enerji ve su hizmeti Bilecik Belediyesince yerine getirilmeye devam edecektir. Bununla birlikte iş bu protokol tarihinden sonra doğacak ortak gider masraflarının tahsili de Bilecik Belediyesine ait olacaktır.

7.         Göletin İşletmesinden doğabilecek her türlü tehlikeye karşı mesire alanı ve gölet çevresinde gereken tüm tedbirleri almak ve uyarıları yapmak Bilecik Belediyesine aittir.

8.         Göletin piknik ve mesire alanı olarak ilanı ile ilgili her türlü iş ve işlemleri ilgili kurumlar ile (Çevre ve Orman Bakanlığı-Maliye Hazinesi ve Diğer İlgili Kurumlar) yürütme sorumluluğu Bilecik Belediyesine aittir.

9.         Gölpark mesire alanında ileride Bilecik Belediyesince düzenlenecek giriş-çıkış tedbirlerinden Bilecik İl Özel İdaresi ve Bilecik İl Özel İdaresine ait işletmelerinin görevli personelinin etkilenmemesi sağlanacaktır.

5-         GENEL HÜKÜMLER

1.         İş bu protokol Bilecik İl Özel İdaresinin sorumluluğundaki işletmelerin piknik ve mesire amaçlı işletme hak ve sorumluluğunun Bilecik Belediyesine tahsisen devrini içermekte olup, Bilecik İl Özel İdaresinin kendisine ait taşınmazların mülkiyet tasarrufunu kullanma hakkına engel değildir.

2.         Devir tarihinden önce doğmuş olan kira ve ortak gider alacakları Bilecik İl Özel İdaresince, devir tarihinden sonra doğacak olanlar ise Bilecik Belediyesince takip ve tahsil edilecektir.

3.         Devir tarihinden önce doğmuş olan Elektrik enerjisi borçları İl Özel İdaresine, devir tarihinden sonra doğacak olanlar ise Bilecik Belediyesine aittir.

4.         Devre konu alandaki kalkınma ajansı ile yürütülen projelerin, sözleşmesinde belirtilen amaca uygun yürütülmesi sorumluluğu Bilecik Belediyesine aittir.

5.         Protokol tarihinden itibaren piknik ve mesire amaçlı ya da Kalkınma ajansı projeleri kapsamında alanda bulunan taşınır malların amacına uygun kullandırılmak koşulu ile Bilecik Belediyesine teslim edilecektir.

İş bu protokol İl Genel Meclisinin Kararı ve taraflarca imzalanması tarihinde yürürlüğe girecek olup, kurumların yükümlülükleri söz konusu yerin devir teslim tutanağı ile Bilecik Belediyesi'ne tahsisen devri yapıldıktan sonra başlayacaktır. Protokolden kaynaklanan anlaşmazlıklar halinde Bilecik İcra Daireleri ve Bilecik Mahkemeleri yetkilidir.
 

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner524

banner92

banner503

banner520

banner620

banner390

banner592

banner510