banner566
banner401
banner422

EYLÜL AYI GİRİŞİMCİLİK KURSU BAŞLIYOR
 

Kendi işini kurmak isteyen girişimci adaylarına yönelik düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi 1 Eylül’de başlıyor. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından ücretsiz olarak düzenlenen kursta 30 girişimci adayına eğitim verilecek. Uzman eğitmen Cem Gül tarafından verilecek kursa Bileciklilerin yoğun ilgi gösterdiği ve Eylül ayı kotasının dolduğu, ancak yedek aday kayıtlarının devam ettiği öğrenildi. Bilgi aldığımız yetkililer, ellerinden geldiğince tüm başvuruları kabul etmeye çalıştıklarını, ancak işyerini açma hazırlığında olan adaylara öncelik sağladıklarını belirttiler. İlki geçtiğimiz ay tamamlanan kursların yıl sonuna kadar devam edeceği, Ekim ayı programının önümüzdeki günlerde açıklanacağı öğrenildi.

10 gün sürecek uygulamalı eğitimler Bilecik Halk Eğitim Merkezi’nde gerçekleşecek. Sabah 09.30’da başlayacak kursta her gün 8 saat eğitim verilecek. Toplam 70 saat eğitimin sonunda “girişimci belgesi” almaya hak kazanan kursiyerler işletmelerini kuracaklar ve makine, teçhizat, yazılım ve ofis donanımı desteğine ait harcamalarını yapacaklar.

KOSGEB, işletme kurulum desteği olarak; noter işlemleri, oda kaydı, sicil kaydı, çalışma izni ve ruhsatların alınması, yazarkasa, fatura, irsaliye, gider pusulası, mali müşavir ve muhasebeci ücreti giderlerinde 3000TL’ye kadar, işletmenin kuruluş tarihinden itibaren 12 ay içinde satın alınan/alınacak makine, teçhizat, ofis donanımları ve yazılımlar için 15.000TL’ye kadar, taahhütname tarihinden sonra 24 ay içerisinde gerçekleşen işletme giderleri için ise aylık 1000TL’yi geçmemek şartıyla 12.000TL’ye kadar olmak üzere toplam 30.000TL’ye kadar geri ödemesiz destek sunacak.

1. ve 2. bölge olarak nitelenen illerde erkek girişimcilere %60 kadın ve engelli girişimcilere %70 oranında destek sağlanırken, ilimiz Bilecik’in 3. bölgede yer alması sebebiyle erkek girişimciler %70 kadın ve engelli girişimciler ise %80 oranında destekten faydalanabilecek. Örnek olarak, Bilecik’te toplam 50 bin liralık yatırımla iş kuran bir kadın girişimci, KOSGEB’den bu harcamalarının %80’ine denk gelen 40 bin liralık hibe desteği alacak. Erkek girişimci ise %70 oranında, yani 35 bin liralık hibe desteği alacak. Ödemeler, işyerinin kurulumu tamamlandıktan sonra yapılacak. Ödemenin yapılması için girişimciden kurulum masrafları ve demirbaş alımları için yaptığı harcamaları gösteren banka dekontları istenecek.

KOSGEB’in girişimcilere sunduğu bir diğer destek ise Sabit Yatırım Desteği. Bu destek ise taahhütname tarihinden sonra 24 ay içinde satın alınacak makine ve teçhizatlar için banka teminatı karşılığı geri ödemeli olarak verilen 70.000TL’ye kadar 0 faizli kredi desteği sunuluyor.

Girişimcilik Destek Programının amacı; ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamak için uygulanan Girişimcilik Destek Programına ilişkin iş ve işlemlerin esaslarını düzenlemek. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve girişimcileri iş planı kavramı ile tanıştırarak başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamak amacı ile veriliyor. Eğitim sonunda girişimci adaylarının kendi iş fikirlerine yönelik iş planlarını hazırlayabilecek bilgi ve deneyimi kazanması hedefleniyor.

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi dört ana konudan oluşan toplam 70 saatlik sınıf içi ders ve atölye çalışmalarını kapsıyor. Girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri (8 saat), İş planı kavramı ve öğeleri (pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan) (18 saat), iş planı öğelerinin pekiştirilmesine yönelik atölye çalışmaları (pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan) (24 saat) ve iş planının yazılması ve sunumunda dikkat edilecek hususlar (20 saat)

YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ

Destekten yararlanma koşulu; Yeni Girişimci Desteğine; bu program kapsamında gerçekleştirilen bir Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini veya 24/04/2005 tarih ve 25795 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan KOSGEB Destekleri Yönetmeliği kapsamında düzenlenmiş olan; Genç Girişimci Geliştirme Programı veya KOSGEB’in işbirliği ve denetimi çerçevesinde başka kurum/kuruluşlar tarafından düzenlenen uygulamalı girişimcilik eğitimini veya KOSGEB tarafından yürütülmüş olan Birinci ve İkinci Özelleştirme Sosyal Destek Projesi kapsamında düzenlenmiş bir Küçük Ölçekli İşletme Kurma Danışmanlığı Desteği (KÖİDD) Programı’nı tamamlayarak, eğitim veya programa katıldığını belgeleyen girişimcilerin söz konusu eğitim veya programı tamamladıktan sonra kurdukları işletmeler ile İŞGEM’de yer alan işletmeler (eğitime veya programa katılma şartı aranmaksızın) İş Planı hazırlayarak başvuru yapmaya hak kazanırlar.

İşletmenin bu destekten yararlanabilmesi için destek başvuru tarihinden önceki iki yıl içinde kurulmuş olması şartı aranır. Yeni Girişimci Desteğinden faydalanmak isteyen bir işletmenin, kurucu ortaklarından en az bir tanesinin işletmedeki kurucu ortaklık payı ve başvuru esnasındaki payının en az % 30 olması gerekir. Destek sürecinde (destek başvurusu ile son destek ödemesi arasında geçen süre) girişimcinin ortaklık payı bu oranın altına düşemez. İŞGEM’de yer alan işletmelerin en az %30 (otuz) paya sahip ortakları, ortak oldukları işletme için bu destekten yalnızca bir defa faydalanabilir.

İŞGEM’de yer alması nedeniyle destekten faydalanan bir işletmenin İŞGEM’den ayrılması halinde destek süreci sonlandırılır. İşletmenin destekten yararlanması için KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve aktif durumda olması esastır. KOSGEB Veri Tabanında yer almak isteyen işletme, www.kosgeb.gov.tr internet adresinden KOBİ Bilgi Beyannamesi ve KOBİ Bilgi Dokümanını doldurarak KOSGEB Veri Tabanına kaydını yapar. İşletme bu belgelere, işletme yetkilisi/yetkililerinin imza sirküleri/imza beyannamesi, bağlı bulunduğu odadan alınmış Faaliyet Belgesi ve Ticaret/Esnaf Sicili Gazetesini ekleyerek Hizmet Merkezine teslim eder. İşletmenin faaliyet konusu nedeniyle temin edemeyeceği belgeler istenmez.

Hizmet Merkezi tarafından gerekli inceleme yapılır. Başvurunun uygun bulunması halinde elektronik ortamda uygunluk teyidi verilerek işletmenin KOSGEB Veri Tabanına kaydı gerçekleştirilir. İşletme, güncel KOBİ Bilgi Beyannamesini her yıl Hizmet Merkezine teslim eder.

 

BAŞVURU, DEĞERLENDİRME VE ONAY

Destekten yararlanmak isteyen işletme, Yeni Girişimci Desteği Başvuru Formunu ve Yeni Girişimci Desteği Girişimci İş Planı Formunu www.kosgeb.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda doldurarak çıktılarını Hizmet Merkezine teslim eder. İşletmeden sorumlu personel, Yeni Girişimci Desteği Ön Değerlendirme Formunu kullanarak ön değerlendirmeyi yapar. Başvuru ve eklerinde eksiklik tespit edilmesi halinde durum işletmeye bildirilir. Ön değerlendirme sonucu uygun bulunan başvurular Yeni Girişimci Desteği Değerlendirme ve Karar Kurulu’na sevk edilir. İşletme temsilcileri görüşme yapılmak üzere Yeni Girişimci Desteği Değerlendirme ve Karar Kurulu’na davet edilir. Yeni Girişimci Desteği Değerlendirme ve Karar Kurulu, değerlendirmesinde, ekte yer alan Yeni Girişimci Desteği Başvuru Değerlendirme Kriterleri Formundaki hususları dikkate alır. Ayrıca Yeni Girişimci Desteği Değerlendirme ve Karar Kurulu’nda, bütçe imkanları dikkate alınarak, yenilikçi, yeni teknik ve teknoloji kullanabilecek, katma değeri yüksek veya ihraç edilebilecek ürün veya hizmet üretebilecek işletmeler, imalat sektöründe kurulan işletmeler ile mesleki ve teknik eğitim mezunu ve mesleki yeterlilik belgesine sahip olanları istihdam eden işletmelerin başvuruları öncelikli olarak değerlendirilir.

Yeni Girişimci Desteği Değerlendirme ve Karar Kurulu, başvuruyu kabul edebilir, reddedebilir veya yeniden değerlendirme yapmak üzere başvuru sahibinden revizyon isteyebilir. Kurulun redde ilişkin kararının işletmeye bildirilme yazısında; öğrenme tarihinden itibaren 15 gün içinde bir defaya mahsus olmak üzere karara itiraz edebileceğine de yer verilir.

Kurulun redde ilişkin kararına işletme; öğrenme tarihinden itibaren 15 gün içinde bir defaya mahsus olmak üzere itiraz edebilir. İtirazlar ilgili Hizmet Merkezine yapılır. Hizmet Merkezi itirazı şekil, usul ve içerik yönünden inceler. Şekil yönünden itirazı kabul edilen destek başvurusu tekrar Kurula sunulur. İçerik ve usul yönünden yapılan itiraz ise itiraza konu bilgi ve belgeler ile birlikte incelenmek üzere ilgili Başkanlık Birimine gönderilir.

Başkanlık tarafından oluşturulan İtiraz Komisyonu itirazı inceleyerek itirazı ret veya kabul eder ve sonucu ilgili Hizmet Merkezine bildirir. İtiraz Komisyonu tarafından, destek başvurusunun tekrar değerlendirilmesinin uygun bulunması halinde, destek başvurusu ilgili Hizmet Merkezi tarafından Kurul değerlendirilmesine sunulur. Hizmet Merkezi sonucu işletmeye bildirir.

Kurul değerlendirmesi sonucu, revizyon istenmesi halinde, işletme tarafından başvuru revize edilerek Kurul kararında belirtilen süre içinde Hizmet Merkezine sunulur. Kurul tarafından belirtilen sürede istenen revizyonları yapmayan işletmelerin başvurusu reddedilmiş sayılır. Kurul kararları, Yeni Girişimci Desteği Kurul Karar Formuna işlenir, Kurul üyelerine imzalatılır, evrak kaydına alınır ve işletmeye 15 (on beş) gün içerisinde yazılı olarak bildirilir. Başvurusu uygun bulunan işletmeden 30 (otuz) gün içinde Yeni Girişimci Desteği Taahhütnamesi vermesi istenir. Süresi içerisinde Taahhütname vermeyen işletmenin destek başvurusu reddedilmiş sayılır.

Taahhütnamenin Hizmet Merkezinde kayda alındığı tarih, desteğin başlangıç tarihi olarak kabul edilir. İşletmenin talebi üzerine, destek sürecinde Kurul kararı ile en fazla 2 (iki) kez revizyon yapılabilir.

Yeni Girişimci Desteği kapsamında sağlanacak desteklerin üst limit ve oranları

Yeni Girişimci Desteği kapsamında sağlanacak desteklerin oranı; 1. ve 2. Bölgeler için; %60 (altmış), girişimcinin kadın veya özürlü olması halinde %70 (yetmiş) olup, 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde bu oran %70 (yetmiş), girişimcinin kadın veya özürlü olması halinde %80 (seksen) olarak uygulanır. İşletmenin kadın girişimcilere ve özürlülere sağlanan destek oranı avantajından yararlanabilmesi için, Madde 10-(3)’te yer alan şartları sağlayan en az bir ortağın kadın ya da özürlü olması gereklidir. İŞGEM’de yer alan bir işletmenin kadın girişimcilere ve özürlülere sağlanan destek oranı avantajından yararlanabilmesi için, en az %30 (otuz) paya sahip bir ortağın, kadın ya da özürlü olması gereklidir.

İŞLETME KURULUŞ DESTEĞİ

Geri ödemesiz olan bu desteğin üst limiti 3.000 (üç bin) TL olup, aşağıda belirtilen işletme kuruluş giderlerini (ücretler, hizmet bedelleri, harçlar vb.) kapsar: İşletme kuruluş aşaması noter masrafları (iş ana sözleşmesinin hazırlanması ve onaylanması, işletme müdürü imza sirküleri/imza beyanı, defterlerin tasdik ettirilmesi),

-          İşletmenin ticaret/esnaf sicil kaydının yapılması,

-          İşletmenin sicil gazetesinde ilanı,

-          Fatura, irsaliye ve gider pusulası belgelerinin basımı ve tasdiki,

-          İlgili odalara kayıt yaptırılması,

-          İşyeri açma ve çalışma izin ve ruhsatlarının alınması,

-          Yazar kasa alımı,

-          Mali müşavir ve muhasebeci ücreti (Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanan ve her yıl yayımlanan asgari ücret tarifesindeki tutar)

KURULUŞ DÖNEMİ MAKİNE, TEÇHİZAT, YAZILIM VE OFİS DONANIM DESTEĞİ

İşletmenin kuruluş tarihinden itibaren 12 (on iki) ay içinde satın alınan/alınacak makine, teçhizat, yazılım ve ofis donanımları için geri ödemesiz olarak verilen bu desteğin üst limiti 15.000 (onbeş bin) TL’dir. Destek ödemesi yapılmadan önce, işletmeden sorumlu personel işletmeyi ziyaret ederek ekte yer alan Yeni Girişimci Desteği Tespit Tutanağını düzenler. Düzenlenen tespit tutanağı evrak kaydına alınır.

Destek kapsamında satın alınan/alınacak makine-teçhizat yeni veya ilk kullanıcı için düzenlenen satış faturası tarihi itibariyle en fazla 3 (üç) yaşında olabilir. Makine-teçhizatın ikinci el olması halinde makine-teçhizatın yaşını belirlemek için; ilk kullanıcıya satış faturası veya ilgili odalardan alınabilecek yaşı gösterir belge veya benzeri dokümanlarından herhangi birinin getirilmesi gerekmektedir.

İŞLETME GİDERLERİ DESTEĞİ

Desteğin başlangıç tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde gerçekleşen işletme giderlerine yönelik geri ödemesiz olarak verilen desteğin üst limiti her ay için 1.000 (bin) TL olmak üzere toplam 12.000 (on iki bin) TL’dir.Aşağıda belirtilenler işletme gideri olarak sayılır: Personel net ücretleri (yeni istihdam şartı aranmaz, asgari geçim indirimi, ikramiye, prim vb. ek ödemeler net ücrete dâhil edilmez.) İşyeri kirası (stopaj ve ortak giderler hariç), elektrik, su, ısıtma, telekomünikasyon, işyerinde ürün/hizmet üretim amaçlı kullanılan makine ve teçhizata ait yakıt giderleri, İŞGEM’e ödenen işyeri kirası (stopaj ve ortak giderler hariç), elektrik, su, ısıtma telekomünikasyon giderleri de destek kapsamındadır. İşletme sahipleri, ortakları ile bunların eşi, annesi, babası, kardeşi veya çocuğuna ödenen ücretler personel giderleri desteği kapsamında değildir.

SABİT YATIRIM DESTEĞİ

Desteğin başlangıç tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde satın alınacak, makine ve teçhizat için teminat karşılığı geri ödemeli olarak verilen bu desteğin üst limiti 70.000 (yetmiş bin) TL’dir.Destek ödemesi yapılmadan önce, işletmeden sorumlu personel işletmeyi ziyaret ederek ekte yer alan Yeni Girişimci Desteği Tespit Tutanağını düzenler. Düzenlenen tespit tutanağı evrak kaydına alınır. Destek kapsamında satın alınan/alınacak makine-teçhizat yeni veya ilk kullanıcı için düzenlenen satış faturası tarihi itibariyle en fazla 3 (üç) yaşında olabilir.

Makine-teçhizatın ikinci el olması halinde makine-teçhizatın yaşını belirlemek için; ilk kullanıcıya satış faturası veya ilgili odalardan alınabilecek yaşı gösterir belge veya benzeri dokümanlarından herhangi birinin getirilmesi gerekmektedir.

ÖDEME

İşletme, Kurul tarafından uygun bulunan ve alınan mal ve/veya hizmetler için ekte verilen Yeni Girişimci Desteği Destek Ödeme Talep Formu ve Girişimcilik Destek Programı Başvuru ve Ödeme Belgeleri Tablosu’nda (Tablo 2) belirtilen belgeleri Hizmet Merkezine sunar. Hizmet Merkezi, söz konusu belgeleri inceleyerek ekte yer alan Girişimcilik Destek Programı Destek Ödeme Olurunu hazırlar. Destek Ödeme Oluru, işletmeden sorumlu personel tarafından hazırlanarak Hizmet Merkezi Müdürünün Oluruna sunulur. Destek ödemeleri, KOSGEB Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesinde belirtilen ödeme belgeleri ile birlikte Ödeme Emri Belgesinin eki olarak, ön mali kontrole tabi tutulanlar Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı İç Kontrol Müdürlüğüne, tabi tutulmayanlar ise ilgili Muhasebe Müdürlüklerine gönderilir. İlgili Muhasebe Müdürlüğü tarafından işletmenin veya hizmet sağlayıcının banka hesabına destek ödemesi aktarılır. Hizmet Sağlayıcıya; Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteği ile Sabit Yatırım Desteği kapsamında yapılan satın alımlar için ödeme yapılabilir. İşletmenin ilgili mevzuatta belirtilen limitlerin üzerinde vergi ve/veya SGK borcu olması durumunda İşletmenin Yeni Girişimci Desteği Destek Ödeme Talep Formunda yer alan talebi doğrultusunda; öncelikle borç tutarı destek tutarından mahsup edilerek ilgili kurum/kuruluşun banka hesabına, varsa kalan tutar, işletmenin banka hesabına destek ödemesi olarak aktarılır. Hizmet sağlayıcıya ödeme yapılabilmesi için ilgili mevzuatta belirtilen limitlerin üzerinde SGK borcu ve/veya vergi borçları olmamalıdır. Ödemenin hizmet sağlayıcıya yapılması durumunda; öncelikle işletmeye ait katkı payı, vergi ve benzeri farkların Hizmet Sağlayıcıya ödenmiş olması gerekir. Geri ödemeli desteklerde, destek ödemesinin yapılabilmesi için; destek ödemesinden önce işletmeden, destek tutarı kadar teminat alınır. Banka Teminat Mektubu alınması durumunda; son geri ödeme tarihinden asgari 2 ay sonrasını kapsayacak şekilde düzenlenmesi gerekir. Ancak İşletmenin, uzun süreli banka teminat mektubu temin edememesi halinde asgari 1 yıl süreli banka teminat mektubu kabul edilebilir. Geri Ödemeli Destek Kefalet Mektubu alınması durumunda; son geri ödeme tarihini takip eden 6. (altıncı) ayın son gününü kapsayacak şekilde düzenlenmesi gerekir.

Banka Teminat Mektubu ile ilgili iş ve işlemlerde aşağıdaki hususlar dikkate alınır: Banka Teminat Mektubunun “konu” kısmında “KOSGEB Destekleri” ifadesi yazılmış olmalıdır. Banka Teminat Mektubu, işletme adı/unvanına yazılmış olması ve Ticaret/Esnaf Sicil Gazetesi’nde yer alan adı/unvanı ile bire bir örtüşmesi esastır. Banka Teminat Mektubunun tutarlarını belirleyen rakam ve yazı ifadeleri birbiri ile uyumlu olmalıdır. Banka Teminat Mektubuna ilişkin olarak ilgili bankadan Hizmet Merkezi tarafındanteyit yazısı alınmalıdır. İşletmenin uzun süreli teminat mektubu temin edememesi halinde asgari 1 (bir) yıl süreli teminat mektubu kabul edilebilir. h) KOSGEB lehine verilen Banka Teminat Mektubu, “Kesin Teminat Mektubu” olmalıdır. Vadesi gelen süreli Banka teminat mektubunun takibi ve tahsili işlemleri aşağıdaki şekilde yapılır:

Süresi asgari 1 (bir) yıl olan Banka teminat mektubunun, süresi dolmadan 1 (bir) ay öncesinden yenilenmesi hususunda hatırlatma yazısı gönderilir. Yazıda Banka teminat mektubunun vade tarihinden 5 (beş) iş günü öncesine kadar yenilenerek Hizmet Merkezine teslim edilmesi gerektiği hususu belirtilir. Banka Teminat mektubunun yenilenmemesi halinde, İşletmeye ait Banka teminat mektubu vade tarihinden önce nakde çevrilir. KGF tarafından verilen Geri Ödemeli Destek Kefalet Mektubu ile ilgili iş ve işlemlerde aşağıdaki hususlar dikkate alınır: Geri Ödemeli Destek Kefalet Mektubunda KOSGEB Destek Programının açık adının yer alması ve işletmenin adı/unvanı ile Ticaret/Esnaf Sicil Gazetesi’nde yer alan adı/unvanın bire bir örtüşmesi esastır. Geri Ödemeli Destek Kefalet Mektubunun tutarlarını belirleyen rakam ve yazı ifadeleri birbiri ile uyumlu olmalıdır. Geri Ödemeli Destek Kefalet Mektubuna ilişkin teyit yazısı KGF tarafından ilgili Hizmet Merkezine gönderilmiş olmalıdır. İşletmeye bildirilen “Geri Ödeme Takviminin” aslı gibidir kaşeli, güncel tarih ve imzalı kopyası ilgili Hizmet Merkezi tarafından KGF’ye gönderilir.

GERİ ÖDEMELİ DESTEKTE GERİ ÖDEME

Geri ödemeli destek kapsamında yapılacak geri ödemeler, desteğin başlangıç tarihinden sonraki 24 (yirmi dört) ayı ödemesiz olmak üzere, 3 (üç)’er aylık dönemler halinde 8 (sekiz) eşit taksitte yapılır. İlk taksitin geri ödeme tarihi, destek başlangıç tarihinden sonraki 24. (yirmi dördüncü) ayın bitimini takip eden ilk iş günüdür.

Geri ödemeler zamanında ödendiği takdirde, işletmeye verilen geri ödemeli desteklerde faiz ve komisyon uygulanmaz. İlk geri ödeme tarihinden en az 15 (on beş) gün önce işletmeye, geri ödeme takvimi ve taksit ödemesini hatırlatmak için yazı gönderilir. Taksitlerden herhangi birinin vadesinde ödenmemesi halinde, İşletmeye (Teminatın KGF’den alınması durumunda ayrıca KGF’ye) resmi yazı ile, borcunu vadesinde ödemediği, tebliğ tarihini (yazının muhataba ulaştığı tarih) takip eden 7 (yedi) gün içinde yasal faizi ile birlikte ödemediği takdirde borcun tamamının muaccel hale geleceği ve teminatının nakde çevrileceği bildirilir. Buna rağmen ödeme yapılmadığı takdirde teminat nakde çevrilir. Yasal faizin tahsil edilmesi gerektiği durumlarda, borcun muaccel hale geldiği tarihten itibaren yasal faiz hesaplanır.

 

 

 

Anahtar Kelimeler:
BilecikKosgeb
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
... 6 yıl önce

kosgeb e verdigi desteklerinden dolayı teşekkür ederim

Avatar
muhsin 6 yıl önce

bilecikte en sağlıklı çalışan kurumların başında kosgep geliyor. kendilerine teşekkür eder başarılarının devamını dilerim.

banner524

banner92

banner503

banner620

banner390

banner510

banner658