banner566
banner401
banner422

Eski hamam işletmecilerinin avukatlarından açıklama

Belediye Başkanı Semih Şahin’in Fizik Tedavi ve Osmanlı Hamamı’na ilişkin ruhsatsız olduğuna yönelik yapmış olduğu açıklamalara eski hamam işletmecisi Sedat Telli’nin avukatları tarafından açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada; “Müvekkil Sedat Telli’nin Fizik Tedavi Merkezi ve Osmanlı Hamamı’na dair Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’in yapmış olduğu ve gerçeklerle kendi yenilediği sözleşme ile örtüşmeyen açıklamalara karşı müvekkil Sedat Telli’ye vekaleten zorunlu basın açıklamamızdır.

Bilecik Belediye Başkanlığı tarafından 05.04.2018 tarihli 214 sayılı Belediye Encümeni Kararı ile 20 maddeden oluşan şartname ile şu anda süreli olarak Belediye Başkanı sıfatı taşıdığınız kurumca Fizik Tedavi Merkezi ve Osmanlı Hamamı adı altında ihaleye çıkılmış, ihale sonucunda;

Mülkiyeti Bilecik Belediye Başkanlığı’na ait ve yine kurumunuzca inşaat ihale süreci yapılmış, bir başka deyişle mülkiyeti ve üzerindeki yapı kurumunuza ait ihale süreci ile kiraya verilen taşınmaz müvekkil Sedat Telli tarafından ihaleye girilerek ihale sonucu 20.04.2018 başlangıç tarihli, 20.04.2019 ilk dönem bitiş tarihli kira sözleşmesi kurumunuz ile müvekkil Sedat Telli arasında imzalanmıştır.

Yine 31.03.2019 tarihinde buyana Bilecik belediye Başkanı sıfatını taşımaktasınız.

20.04.2019 başlangıç tarihli, 20.04.2020 bitiş tarihli yine müvekkil Sedat TELLİ ile Belediye Başkanı Adına Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı tarafından kira sözleşmesi akdedilerek yenilenmiştir. Bir başka deyiş ile halihazırda fesih öncesi kira sözleşmesi, beyan sahibi olarak Bilecik Belediye Başkanlığı ile müvekkil Sedat Telli arasında akdedilmiş ve Belediye Başkanı sıfatı da üzerinize cereyan etmiştir.

03.12.2019 tarihli Melek Mızrak Subaşı-Belediye Başkanı adına Başkan Yardımcısı imzalı Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yazılan yazıda da Şehir Hamamı’nın geçici kabulünün yapılamadığı ve buna bağlı kesin kabul işlemlerinin de yapılamadığı açıkça müvekkil Sedat Telli’ye bildirilmiştir. Geçici kabul işlemlerinin yapılabilmesi için inşaat faaliyetlerinde kolaylık istenmiştir.

Müvekkil, mülkiyeti kurumunuza ait olan yapının geçici ve kesin kabullerinin yapılmaması ve yapının iskan ruhsatı bulunmadığı gibi yapının fizik tedavi merkezi olarak işletilmesine yönelik ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmelik hükümleri çerçevesinde ilgi yeterlilik evraklarının da(iskan ruhsatı, mimari projede mekânsal eksiklik vb.) olmaması sebebiyle bu husus da kurumunuzca ne ihale esnasında ne ihale öncesinde ne de belediye başkanı olduğunuz dönemde 20.04.2019 tarihli sözleşme yenilenmesi sırasında giderilemediği için ve müvekkil Sedat Telli’nin kurumunuza verdiği pek çok dilekçenin sonucunun da gerçekleşmemesi karşısında müvekkil Sedat Telli tarafından Bilecik 1. Noterliği’nin 29.11.2019 tarih 12487 yevmiye numaralı ihtarnamesi ile kira akdi feshedilmiş, müspet ve menfi zarar talep edilmiştir.

Bir başka deyiş ile ihale sürecinde ve kira akdi yapılırken ve dahi yenilenirken ediminiz bulunan yaptırmış olduğunuz inşaatın geçici ve kesin kabullerinin yapılması ve iskan ruhsatına bağlanması gibi konuların gerçekleşmemesi ve yine fiziki pek çok eksikliğin kiralayan olarak gidermemeniz sebebiyle işbu akit feshedilmiş ve işbu ihtarın tebliği tarihi itibaren de anahtarın Bilecik Belediye Başkanlığı’na teslimi ile mecurun tahliyesi konusunda ve tazminat davası açılacağı konusunda ihtar bilgilerinize rica edilmiştir.

Bu aşamadan sonra 17.12.2019 tarihinde Bilecik Belediye Başkanlığı Hukuk İşleri Müdürlüğü ihtara yanıt vermiş, bu yanıt içeriğinde 03.12.2019 tarihli Bilecik Belediye Başkanı adına Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı imzalı, binanın geçici kabulünün Bilecik Belediye Başkanlığı tarafından yapılmadığı ve geçici kabul işlemlerinin devam ettiğine dair yazının tam aksine, geçici kabulün yapıldığı ve fakat kesin kabulün yapılmadığı ve kesin kabul süre işlemlerinin devam ettiği bildirilmekle,

En önemli husus ise,“…İhtarnamede belirtilen ve eksik ya da yanlışmış gibi iddia edilen hususlar, onaylı projesine ve işletmenin özelliğine uygun olarak yapılmış ve kiracıya teslim edilmiştir. idaremiz tarafından ihale sözleşmesine ve şartnamesine uygun olarak yükümlülükler yerine getirilmiştir. Dolayısıyla belirtmiş olduğunuz bu iddialarınızı kabul etmek mümkün değildir…işletmenin çok iyi olduğu ve halkın da bu işletmeden son derece memnun kaldığı gibi hususlar basın yoluyla duyurulmuştur…” yönlü açıklama kurumunuzca 17.12.2019 tarihinde Belediye Başkanı adına Başkan Yardımcısı sıfatıyla Recep Gırca imzasıyla müvekkil Sedat Telli avukatı olmamız nedeniyle tarafımıza gönderilmiştir.

Bu yazı öncesi ise zaten mecur kira akdi müvekkil Sedat Telli tarafından kurumunuza ait olan hukuki ve fiili ayıpların giderilmemesi sebebiyle 16.12.2019 tarihinde Bilecik Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne 6 adet anahtar teslim edilmiş ve mecur tahliye edilmiştir. Bunun temel sebebi ise kurumunuza ait binanın kurumunuzca kesin ve geçici kabullerinin yapılmayarak iskan ruhsatına bağlanmaması, bu iskan ruhsatına bağlanmaması sebebiyle mecurda var olan ve pek çok müvekkil Sedat Telli dilekçesine rağmen giderilemeyen teknik eksikliklerdir.

Konunun özü müvekkil Sedat Telli’ye ihale ile kiralanan ve tarafınızın döneminde de açıklamanızın özelliği gereği 20.04.2019 tarihinde yapılan kira sözleşmesi, ezcümle Bilecik Belediye Başkanlığı tarafından yapılan ve mülkiyeti kurumunuza ait bulunan yapının;

Geçici ve kesin kabullerinin kurumunuzca yapılmaması,

Yapının iskan ruhsatının bulunmaması,

Bu hukuki eksikliklerin kurumunuzca ihale sürecinden bugüne kadar giderilmemesi,

Teknik olarak yapının hamam amacına uygun donanımla ısı, izolasyon, mekanik aksam, elektrik aksamı vb. unsurlarıyla eksikliklerin müvekkilce kurumunuza verilen çok sayıda dilekçeye rağmen giderilmemesi karşısında,

Yine en önemli husus ise Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun ruhsat işlemlerinin mülkiyeti ve inşaatı kurumunuza ait iş ve işlemlerle ruhsata bağlanmaması ve bağlanamaması karşısında müvekkilce akit feshedilmiş, anahtar kurumunuza teslim edilmiştir. İlgili belgeler ektedir.

Durum bu olmasına rağmen, yani Belediye Başkanı olduğunuz 20.04.2019 tarihinde sözleşmenin Başkan Yardımcınız tarafından bizzat yenilenmesi karşısında müvekkilin kişilik haklarını ihlal eden,ticari itişbarını sarsan ve açıkça kamuoyuna yanlış bilgi verdiğiniz, hamamın kaçak bir şekilde hizmet verdiği yönlü sanki bu yapıdaki geçici ve kesin kabul işlemlerinin binanın mülkiyetinin müvekkil Sedat Telli’ye ait imişçesine beyanat vermeniz açıkça gerçekleri tersyüz etmekten öte bir anlam taşımamaktadır. İdare hukukunun en temel esası, gün ışığında şeffaf yönetimdir, bilgi kirliliği yaratmak değildir. Kendi fiillerinizi, o dönem kiracınız olan müvekkil Sedat Telli’ye izafe etmek, dürüst yönetim de değildir.

Vermiş olduğunuz beyanat müvekkilimizi bağlamamakta, tam aksine Bilecik Belediye Başkanlığı tarafından geçici ve kesin kabulü yapılmamış, iskan ruhsatı alınmamış ve buna rağmen 20.04.2019 tarihinde sözleşmesi tarafınızca yenilenmiş bir hususu yani kaçak binaya rağmen bu yeri kiraya verdiğinizi ikrardan öte bir anlam taşımamaktadır.

Yine müvekkil tarafından Bilecik Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimliği’nin 2019/1037 Esas sayılı dava dosyası ile kurumunuz aleyhine kira akdine bağlı tazminat davası açılmıştır.

Konunun safahati ve ekteki belgelerle durumun bu olması, bir başka deyiş ile Bilecik Belediye Başkanlığı tarafından geçici ve kesin kabulü yapılmamış, iskan ruhsatına bağlanmamış bir yapı ihaleye çıkarılarak kamuoyunu yanıltıcı bilgilerle kiraya verilmiş, buna yönelik olarak döneminizde 20.04.2019 tarihinde 1 yıllık kira sözleşmesi yenilemesi tarafınızca yapılmış, tüm bu hukuki süreci bilmenize karşın müvekkil aleyhine kamuoyu oluşturmak ve sanki müvekkilin kaçak hamam işlettiği yönlü algı yaratmak belgelerle doğru olmamakla bu basın açıklamasını yapmak müvekkil Sedat Telli talimatı ile lüzum oluşturmuştur.

Açıklamanız uyarınca müvekkil Sedat Telli adına aşağıdaki soruları sormak gerekmiştir:

Eğer Bilecik Belediye Başkanlığı’na ait yapı(Kurumunuzca ruhsata bağlanamamış bir yapıysa), yapı sahibi olarak 20.04.2019 tarihinde ihaleyi iptal etmeyerek sözleşmeyi neden yenilediniz?

Bu kaçak yapıya ne şekilde su aboneliği verip su tahsilatı yaptınız? İskan ruhsatı olmayan yapı ile ilgili 24.10.2018 tarihli yangın ve patlamalara karşı hazırlanan itfaiye raporu ne şekilde düzenlenmiştir?

Bu kaçak olarak addettiğiniz yapıya Hamam Oda Tarifesi uyarınca ücretlendirme yaptınız mı?

Müvekkilin işyeri açma ve çalıştırma ruhsat başvurusu kurumunuzca neden sonuçlandırılamamıştır? Yine bu soruya bağlı olarak 20.04.2019 tarihinde yani Belediye Başkanlığınız döneminde bu sözleşme, mülkiyeti belediyenize ait olan yapının geçici ve kesin kabulü ve iskan ruhsatı olmamasına rağmen müvekkil Sedat Telli ile sözleşmeyi yenilemekte neden bir beis görmediniz?

Yine seçim döneminde müvekkil Sedat Telli’ye bu yapıyı daha aktif hale getirmek için yapı içine yüzme havuzu yapacağınızı taahhütte bulundunuz mu?

Tüm bu hususlar ortaya çıkınca özellikle iskan ruhsatları Belediyece düzenlenemeyip geçici ve kesin kabul işlemleri yapılamayıp ve fiziki eksiklikler müvekkilce verilen onca dilekçeye rağmen giderilmeyince akdin feshi ile tazminat davası ikame edilmiştir.

Bilgi kirliliğini gidermek amacıyla Bilecik kamuoyunun bilgisine saygı ile sunulur.” İfadelerine yer verildi.

Sedat TELLİ Vekilleri

Av. Faik AKARKARASU – Av. Halil Safa SÖNMEZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner524

banner92

banner503

banner520

banner620

banner390

banner510