banner716
banner401
banner422

“Cumhur ittifakının devamı ve selahiyeti için  durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz”

Bi­le­cik AK Parti 7.​Ola­ğan Kong­re­si ger­çek­le­şir­ken tek aday ola­rak se­çi­mi giren Ser­kan Yıl­dı­rım, yeni İl Baş­ka­nı oldu.


Bi­le­cik İstas­yon Spor Sa­lo­nu’nda ger­çek­le­şen kong­re­ye; Ener­ji ve Tabii Kay­nak­lar Ba­ka­nı Fatih Dön­mez, Genç­lik ve Spor Ba­ka­nı Meh­met Mu­har­rem Ka­sa­poğ­lu, AK Parti Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ali İhsan Yavuz, Tarım Kredi Ko­ope­ra­tif­le­ri Genel Mü­dü­rü Fah­ret­tin Poy­raz ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın ka­tı­lım sağ­la­dı.


Ko­ro­na­vi­rüs ted­bir­le­ri kap­sa­mın­da ger­çek­le­şen kong­re­ye AK Parti Genel Baş­ka­nı ve Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan te­le­kon­fe­rans sis­te­mi ile ka­tıl­dı.
Yeni İl Baş­ka­nı Ser­kan Yıl­dı­rım, kong­re­de yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, 2023 he­de­fi­ne ulaş­mak ve Cum­hur it­ti­fa­kı­nın de­va­mı ve se­la­hi­ye­ti için dur­ma­dan yo­rul­ma­dan ça­lış­ma­ya devam ede­ce­klerini be­lir­te­rek, “yine ta­ri­hi bir gün ya­şı­yo­ruz. Hep bir­lik­te bu coş­ku­ya ortak ol­ma­nız­dan do­la­yı şük­ran­la­rı­mı su­nu­yo­rum. “Belki bugün sal­gın se­be­biy­le sa­yı­sal ola­rak aynı ço­ğun­luk­ta bir arada de­ği­liz fakat aynı ruhu ya­şa­yan, aynı inan­ca ve aşka sahip, aynı he­ye­ca­nı duyan bin­ler­ce ak sev­da­lı gö­nül­daş­lar­la bir­lik­te­yiz.


De­ğer­li Ha­zi­run Kıy­met­li mi­sa­fir­ler Kong­re­le­ri­miz Par­ti­mi­zin ken­di­ni ye­ni­den ta­nım­la­dı­ğı ve kad­ro­la­rı­nı ta­ze­le­di­ği ku­rul­lar­dır. Yani Biz­le­rin düğün gün­le­ri­dir. Bu güzel günde Teş­ki­la­tı­mız­la bir arada ol­mak­tan onur ve gurur du­yu­yo­rum.
De­mok­ra­si­ye, Ül­ke­mi­ze ve Mil­le­ti­mi­ze hiz­met için ku­ru­lan par­ti­miz; en zor ba­di­re­le­ri at­la­tıp bu­gün­le­re geldi, E muh­tı­ra­sı, Gezi olay­la­rı, 17-25 ara­lık, 15 Tem­muz gibi bir daha ya­şa­mak is­te­me­di­ği­miz zorlu sü­reç­le­ri hep bir­lik­te inan­cı­mız ve sev­da­mız­la aştık, Kıy­met­li mi­sa­fir­ler biz­ler Çok de­ğer­li bir da­va­nın ne­fer­le­ri­yiz bu yüz­den ara­mız­da küs­kün­lük dar­gın­lı­ğa izin ve­re­me­yiz, Bu­ra­da­ki her bir ar­ka­da­şı­mın en büyük me­se­le­si, so­rum­lu­lu­ğu­nu üst­len­di­ği­miz kutlu da­va­ya hiz­met etmek, şah­si­ye­ti­miz­le, si­ya­se­ti­miz­le, du­ru­şu­muz­la, ic­ra­atı­mız­la mil­le­ti­mi­zin gön­lü­nü ka­zan­mak­tır. Kıy­met­li dava ar­ka­daş­la­rım Teş­ki­lat işi gönül işi­dir, Sevda işi­dir, dur­ma­dan, yo­rul­ma­dan, bık­ma­dan Cum­hur­baş­ka­nı­mı­zın izin­den; mil­le­ti­miz için koşma işi­dir. Bu dava başka bir dava o yüz­den Dille söy­le­mek yet­mez kalp­ten ola­ca­ğız.


Her zaman söy­le­di­ği­miz gibi, AK Parti mil­le­ti­miz ta­ra­fın­dan ku­rul­muş ve bu­gü­ne kadar da mil­le­ti­mi­zin des­te­ği, duası sa­ye­sin­de bu gün­le­re gel­miş bir par­ti­dir.
Bizim Rab­bi­miz­den başka yö­ne­lecek hiç­bir ma­bu­du­muz, mil­le­ti­miz­den başka yas­la­na­cak hiç­bir da­ya­na­ğı­mız yok­tur. Hep bir­lik­te bir ola­ca­ğız iri ola­ca­ğız diri ola­ca­ğız hep bir­lik­te Tür­ki­ye ola­ca­ğız.


Tür­ki­ye­mi­zin Bü­yü­me­si, güç­len­me­si, her alan­da he­def­le­ri­mi­ze doğru iler­le­me­si için ge­ce-gün­düz ça­lı­şı­yo­ruz, Mil­le­ti­miz­den al­dı­ğı­mız güçle, teş­ki­lat­la­rı­mı­zın des­te­ğiy­le, dost­la­rı­mı­zın hayır du­asıy­la dur­mak yok, yola devam, di­ye­rek mü­ca­de­le­yi sür­dü­rü­yo­ruz Dünya Li­de­ri­miz Sn Cum­hur­baş­ka­nı­mız ve Genel Baş­ka­nı­mız Recep Tay­yip er­do­ğa­nın söy­le­di­ği gibi ön­ce­lik­le 2023 he­de­fi­ne ulaş­mak için, Cum­hur it­ti­fa­kı­nın de­va­mı ve se­la­hi­ye­ti için dur­ma­dan yo­rul­ma­dan ça­lış­ma­ya devam ede­ce­ğiz. Top­lu­mun her ke­si­mi­ni ku­cak­la­yan kad­ro­la­rı­mız­la, hem 20 yıl­lık geç­mi­şi­mi­ze sahip çı­ka­cak, hem de ge­le­ce­ğe yö­ne­lik he­def­le­ri­mi­zi bu teş­ki­lat ya­pı­la­rı­mız­la ya­rın­la­ra ta­şı­ya­ca­ğız.


Biz­ler; ge­ce­si­ni gün­dü­zü­ne katan, cesur, ka­rar­lı ve yü­rek­li bir Genel Baş­kan ile bir­lik­te ça­lı­şı­yo­ruz. Ül­ke­si ve mil­le­ti için dur­mak­sı­zın mü­ca­de­le eden, üm­me­tin der­diy­le dert­le­nen, maz­lum­la­rın sesi olan li­de­ri­miz­le, Recep Tay­yip Er­do­ğan ile yol yü­rü­mek bizim için bir şeref ve onur ve­si­le­si­dir. Si­ya­set­te var ol­ma­nın en büyük mo­ti­vas­yon kay­na­ğı­dır.


Ben bu­ra­dan ben­den önce görev almış ve gö­re­vi­ni la­yı­kıy­la ifa etmiş Fik­ret Baş­kan ve Ön­ce­ki dönem il – ilçe baş­kan ve yö­ne­tim­le­ri­ne ver­di­ği emek­ler­den do­la­yı te­şek­kür edi­yo­rum. Tabi unut­ma­dan Cum­hur­baş­ka­nı­mı­zın di­lin­den hiç dü­şür­me­di­ği par­ti­mi­zin­de Ce­fa­kar Kah­ra­man­la­rı olan Kadın kol­la­rı­mız­dan bah­set­me­den geç­mek elde de­ğil­dir. Gerek teş­ki­lat ça­lış­ma­la­rın­da gerek ise se­çim­ler­de, gece gün­düz de­me­den cum­hur­baş­ka­nı­mı­zın öv­gü­sü­ne maz­har olmuş kadın kol­la­rı­mı­za sa­hi­biz. Hep­si­ne şük­ran­la­rı­mı su­nu­yo­rum. Ve ge­le­lim milli şa­iri­mi­zin bah­set­ti­ği ası­mın nesli di­yor­dum ya. Ne­sil­miş ger­çek, İşte çiğ­net­me­di na­mu­su­nu çiğ­net­me­yecek olan genç­li­ğe sahip ol­du­ğu­muz için ne kadar gurur duy­sak azdır. Hep­si­nin alın­la­rın­dan öpü­yo­rum te­şek­kür edi­yo­rum.
Söz­le­ri­mi çok fazla uzat­ma­dan sözü; sözün sa­hip­le­ri­ne bı­rak­mak is­ti­yo­rum He­pi­ni­zi Al­la­h’a ema­net edi­yo­rum” dedi.
AK Parti 7.​Ola­ğan İl Kong­re­si’nde Yö­ne­tim Ku­ru­lu lis­te­si ise şu isimler­den oluş­tu:
İL YÖNETİM KU­RU­LU ÜYE ADAY­LA­RI
ASIL

Ser­kan Yıl­dı­rım
Ne­di­me Filiz Eğil­mez
Nur­can Çak­mak
Hilal Akyüz
Şer­min Kah­ra­man
Sema Nur Gür
Sev­can Uzun
Mü­nev­ver Geyik
Figen Kaya
Şe­ri­fe İşlek
Er­do­ğan Yeşil
Kök­sal Kacır
Cihan Uygun
Ze­ke­ri­ya Çakır
Ahmet Ateş
Ahmet Çağ­lar İspir
Ahmet Mert Yıl­dı­rım
Ebu­ta­lip Dur­sun
Ekrem Yıl­maz
Ab­dul­ba­ki Yavuz
Er­tuğ­rul Torun
Meh­met Ali Kaya
Meh­met Tur­han
Mu­am­mer Bedel
İzzet Toy
Nihat Can
Nur­kan Kah­ra­man
Oğuz Yiğit
Salih Elmas
Samet Çim
Sedat Çak­mak
Meh­met Ser­kan Işık
Semih Yavuz
Ser­vet Yıl­maz
Şahin Kurt
Hü­se­yin Taş­kın Bir­gül
Tay­fun Köş­şe­koğ­lu
Yücel Yerci
Yük­sel Yıl­dı­rım
Mus­ta­fa Ci­la­li
YEDEK
Tanju Gir­gin
Sel­çuk Çokal
Gök­han Cevik
Hülya Ali­şan
Ahmet Çe­li­kal
Bü­lent Sabah
Meh­met Mer­can
Deniz Uslu
Ali Ci­la­li
Alp­te­kin Emir
Numan Şükrü Kargı
Bay­ram Kür­şat Seçer
Seval Ke­le­bek
Ayhan Gül­şen
Nazmi Er
Aysel Şen­gül
Erkan Eren
Seyfi Altın
Hakan Çakır
Nedim Kuşçu
İL DİSİPLİN KU­RU­LU ÜYE ADAY­LA­RI
ASIL

Ali Öktem
Ser­kan Aşıcı
Orhan Şiş­man
Hü­se­yin Pınar
Nuri Şahin
YEDEK
Bilal Yıl­maz
Recep Ka­ran­fil
Recep Fidan
Bur­han Ka­ra­oğ­lu
Rami Üzül­mez
İL PARTİ İÇİ DE­MOK­RASİ HAKEM KU­RU­LU ÜYE ADAY­LA­RI ASIL
Şükrü Selöz
Salih Kaya
Kadir Pala
YEDEK
Yal­çın Gök­daş
Ercan Çelik
BÜYÜK KONG­RE DE­LE­GE­LERİ ÜYE ADAY­LA­RI
ASIL

Ser­kan Yıl­dı­rım
Mutlu Selen Haşit
Mu­ham­met Ka­ra­da­yı
Fik­ret Ka­ra­bı­yık
YEDEK
Kadir Bay­rak
Ra­ma­zan Kur­tul­muş

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner524

banner92

banner714

banner679

banner620

banner390

banner510

banner503