banner716
banner401
banner422
Memleket Partisi Bilecik

BŞEÜ Lisansüstü başvuruları başlıyor

Şeyh Edebali Üniversitesi 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Eğitim Programlarına Başvuru Koşullarına ilişkin duyuru yayınladı.

01 Ocak – 13 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek olan başvurulara ilişkin üniversiteden detaylı bir açıklama yapıldı. Lisansüstü ve Doktora programlarına ilişkin yapılan açıklamada şu detaylara yer verildi:

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

1. Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans programlarına başvuru için Anabilim Dalının (ABD) öngördüğü bir yurt içi veya Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullarından alınan bir lisans diplomasına sahip olmak.

2. Tezli Yüksek Lisans programlarına başvuru için başvurulan programın puan türünde Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’ndan (ALES) en az 55 almak veya YÖK tarafından kabul edilen ALES dengi sınavlardan eşdeğeri puana sahip olmak.

3. Doktora programına başvuru için ABD'nin öngördüğü yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı enstitülerden alınan Tezli Yüksek Lisans diplomasına sahip olmak.

4. Doktora programına başvuru için Yüksek Lisans mezuniyetinde 2.70/4.00 genel not ortalamasına sahip olmak ve başvurduğu programın puan türünde ALES’ten en az 60 almak veya YÖK tarafından kabul edilen ALES dengi sınavlardan eşdeğeri puana sahip olmak.

5. ALES’e veya YÖK tarafından kabul edilen ALES dengi sınavlara son beş yıl içerisinde girmiş olmak.

6. Başvuru şartlarında belirtilen “Yabancı Dil Puanı”; belgelemek şartıyla YDS/YÖKDİL sınavlarından birinden veya YÖK tarafından kabul edilen dengi sınavlardan son 5 (beş) yıl içerisinde alınan puanı ifade eder.

7. Doktora programlarına başvuru için YDS/YÖKDİL sınavlarının birinden en az 55 veya YÖK tarafından kabul edilen dengi sınavlardan eşdeğer bir puanı son 5 (beş) yıl içinde almış olmak. (25.02.2016 Tarihli Yabancı Dil Sınavı Eşdeğerlikleri için tıklayınız).

8. 20.04.2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Çerçeve Yönetmeliği’nin 35. Maddesinin 7. Fıkrasında “Tezsiz yüksek lisans programları hariç aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez” hükmü yer almaktadır. İlgili hüküm gereğince adaylar 20.04.2016 tarihi sonrasında aynı anda birden fazla tezli yüksek lisans programına kayıt yaptıramazlar ve ilgili tarihten sonra kayıt yaptırmış olsalar dahi, tespit edilmeleri halinde enstitü ile ilişikleri kesilir.

BAŞVURU DEĞERLENDİRME

Üniversitemiz 2021–2022 Eğitim-Öğretim yılı Bahar döneminde Enstitümüz lisansüstü programlarına online başvuru ile öğrenci alımı yapılacaktır.

Başvurular http://ogrencibasvuru.bilecik.edu.tr/ internet adresi üzerinden ön kayıt başvurusu yapmaları ve kesin kayda hak kazandıkları takdirde ise “Enstitü Başvuru Bilgi Formu”nun çıktısını Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Öğrenci İşleri birimine teslim etmeleri gerekmektedir.

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

Mülakat Sınavsız Değerlendirme Koşulları

1. Adayların değerlendirilmeleri ALES puanının %60’ı, Lisans mezuniyet notunun %30’u ve varsa Yabancı Dil puanının %10’unun toplamı ile elde edilecek Başarı Notu (en az 60 [altmış] olmak şartı) üzerinden yapılır. Yabancı Dil puanı olmayan adayların yabancı dil puanı (0) olarak kabul edilir. Asil ve yedek aday listeleri en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralanarak belirlenir. Başarı notunun virgülden sonra üç hanesi dikkate alınır.

Mülakat Sınavlı Değerlendirme Koşulları

1. Başvuruda bulunan adaylar arasından mülakat sınavına alınacakların sayısı, ilan edilen kontenjanın 3 (üç) katı ile sınırlandırılır. Adayların değerlendirilmeleri ALES puanının veya YÖK tarafından kabul edilen ALES dengi sınavların eş değer puanının %60’ı, Lisans mezuniyet notunun %30’u ve varsa Yabancı Dil puanının %10’unun toplamı ile elde edilecek sonucu üzerinden yapılır. En yüksek puan alan adaydan başlamak üzere adaylar ilgili puanlarına göre sıralanarak mülakat sınavına alınacak adaylar belirlenir. Adaylar, EYK (Enstitü Yönetim Kurulu) kararı ile belirlenen en az 3 (üç) en fazla 5 (beş) asıl ve 2 (iki) yedek üyeden oluşan jüri tarafından mülakat sınavına tabi tutulur. Mülakat sınavı yazılı ve/veya sözlü yapılabilir. Yabancı Dil puanı olmayan adayların yabancı dil puanı (0) olarak kabul edilir.

2. Mülakat sınavına alınan adayların Başarı Notu, ALES puanının veya YÖK tarafından kabul edilen ALES dengi sınavların eş değer puanının %50’si ile lisans mezuniyet notunun %20’si, varsa Yabancı Dil puanının %10’u ve mülakat sınavının %20’si alınarak hesaplanır. Başarı notunun virgülden sonraki 3 (üç) hanesi dikkate alınır. Yabancı Dil puanı olmayan adayların yabancı dil puanı (0) olarak kabul edilir.

3. Mülakat sınavlı/mülakat sınavsız değerlendirme sonucunda Başarı Notları, en az 60 (altmış) olmak şartı ile en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralanır, adaylar başvuruda bulundukları programlara, ilan edilen kontenjanlara göre yerleştirilir. Eşit başarı notuna sahip olan adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde; sırasıyla ALES puanı veya YÖK tarafından kabul edilen ALES dengi sınavların eş değer puanı, Lisans mezuniyet notu ve varsa Yabancı Dil puanı dikkate alınır.

4. Mülakat sınavlı değerlendirme ile öğrenci alımı yapan anabilim dallarında mülakat sınavına girmeyen veya mülakat sınav puanı 60 (altmış)’ın altında olan adaylar, değerlendirmeye alınmaz. Puanlar büyükten küçüğe doğru sıralanarak Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nün web sayfasında duyurulur.

5. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nün web sayfasında yapılmış olan duyurular adaylara yönelik tebligat niteliğindedir.İlgilibaşvurutakvimiiçerisindewebsayfasındayapılanduyurulararağmenkesinkayıtiçin müracaat etmeyen adaylar, mülakat sonucu kazanmış oldukları kayıt haklarını yitireceklerdir.

6. Herhangi bir lisansüstü programa kabul edilebilecek öğrenci sayısı 3(üç)’ten az ise, ilgili ABD/ASD Başkanlığının talebi ile EYK o yarıyıl için, söz konusu lisansüstü programa öğrenci alınmamasına karar verebilir. İkinci öğretim lisansüstü programlarının açılması için bu sınır ilgili ABD/ASD Başkanlığının talebi ile EYK tarafından belirlenir.

7. Tezsiz (İ.Ö) Yüksek Lisans programlarında başarı sıralaması Lisans mezuniyet notuna göre yapılacaktır.

DOKTORA PROGRAMLARI

1. Doktora programlarına başvuran adaylardan mülakat sınavına alınacakların sayısı ilan edilen kontenjanın 3 (üç) katı ile sınırlandırılır. Adayların, ilgili ALES puanının veya YÖK tarafından kabul edil en ALES dengi sınavların eş değer puanın%50’si, Yüksek Lisans mezuniyet notunun %30’u, Lisans diploması ile başvuranlar için Lisans mezuniyet notunun %30’u ve Yabancı Dil puanının %20’sinin toplamı ile elde edilecek puanlar en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralanır.

2. Adaylar, EYK kararı ile belirlenen en az 3 (üç) en fazla 5 (beş) asıl ve 2 (iki) yedek üyeden oluşan jüri tarafından mülakat sınavına tabi tutulur. Mülakat sınavı, yazılı ve/veya sözlü yapılabilir.

3. Mülakat sınavına alınan adayların Başarı Notu; ALES puanının veya YÖK tarafından kabul edilen ALES dengi sınavlardan alınan eş değer puanın %50’si ile Yüksek Lisans mezuniyet notunun %20’si, Lisansa dayalı başvurularda Lisans mezuniyet notunun %20’si, Yabancı Dil puanının %10’u ve Mülakat Sınavının %20’si alınarak hesaplanır. Başarı notunun virgülden sonraki üç hanesi dikkate alınır.

4. Adayların başarı notları en az 65 (altmış beş) olmak şartı ve lisans diplomaları ile başvuranlar için en az 85 puan olmak şartı ile en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralanır ve adaylar başvuruda bulundukları programlara, ilan edilen kontenjanlara göre yerleştirilir. Eşit başarı puanına sahip olan adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde; sırasıyla, ALES puanı veya YÖK tarafından kabul edilen ALES dengi sınavların eş değer puanı, Yüksek Lisans mezuniyet notu, lisans diploması ile başvurularda Lisans mezuniyet notu ve Yabancı Dil notu yüksek olanlar tercih edilir.

5. Mülakat sınavına girmeyen veya mülakat sınav puanı 60 (altmış)’ın altında olan adaylar, değerlendirmeye alınmaz. Sonuçlar, puanlar büyükten küçüğe doğru sıralanarak Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nün web sayfasında duyurulur.

6. Doktora programına lisans diplomasıyla başvuranlarda, en az 4.00 üzerinden 3.50 lisans not ortalamasına sahip olması ve ilgili ALES veya eşdeğeri puanının en az 85 olması şartı aranır.

7. Lisansüstü Eğitim Enstitü’nün web sayfasında yapılmış olan duyurular adaylara yönelik tebligat niteliğindedir. İlgili başvuru takvimi içerisinde web sayfasında yapılan duyurulara rağmen kayıt için müracaat etmeyen adaylar mülakat sonucu kazanmış oldukları kayıt haklarını yitireceklerdir

KESİN KAYITTA İSTENECEK BEGELER

1. Online Başvuru formunun çıktısı,

2. T.C. Kimlik Kartı (Nüfus Cüzdanı) fotokopisi,

3. Erkek öğrenciler için yeni tarihli askerlik durum belgesi,

4. ALES veya YÖK tarafından kabul edilen ALES dengi sınavlardan (Sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren beş yıl içerisinde) alınmış olan puanı gösterir sonuç belgesi,

5. Yüksek Lisans için Lisans, Doktora için Lisans ve Yüksek Lisans diplomasının aslı veya onaylı fotokopisi,

6. Yüksek Lisans için Lisans, Doktora için Lisans ve Yüksek Lisans mezuniyet not durum belgesinin aslı veya onaylı fotokopisi,

7. YDS/YÖKDİL veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından alınmış olan puanı gösterir sınav sonuç belgesi (Yabancı dil sınav sonuçlarının sınav tarihinden itibaren geçerlilik süresi 5 yıldır.),

8. İki adet 4,5 x 6 cm boyutlu vesikalık fotoğraf (fotoğraflar son altı ayda çekilmiş ve adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde olmalıdır),

9. İkinci Öğretim Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans öğrenim ücretinin Ziraat Bankası Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi kurumsal tahsilât hesabına yatırıldığına dair banka dekontu.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner524

banner92

banner714

banner679

banner620

banner390

banner510

banner503